´╗┐´╗┐´╗┐

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest niedziela, 07 marca 2021

Wa┼╝ne informacje

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Zasady i terminy sk┼éadania i rozpatrywania wniosk├│w o ┼Ťwiadczenie wychowawcze w 2021 roku
Nowe terminy sk┼éadania wniosk├│w o ┼Ťwiadczenie wychowawcze w 2021r. »»»

DOPŁATY DO CZYNSZU

Dodatek mieszkaniowy powi─Ökszony o dop┼éat─Ö do czynszu z Funduszu przeciwdzia┼éania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przys┼éuguje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, kt├│rzy utracili ca┼ékowicie lub cz─Ö┼Ťciowo dochody w wyniku pandemii. »»»

DY┼╗UR PSYCHOLOGA

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Opolu Lubelskim wznawia dy┼╝ur telefoniczny dla os├│b potrzebuj─ůcych wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dy┼╝ur b─Ödzie pe┼éni┼é psycholog od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Ko┼Ťciuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia O┼Ťrodka:

poniedzia┼éek-pi─ůtek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesant├│w przez Dyrektora O┼Ťrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä:

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä zgodnie z harmonogramem wyp┼éat.

Zobacz harmonogram »»»

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl

Archiwum

´╗┐´╗┐

Skorzystaj z darmowej porady prawnej!

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorz▒dowych "Lider w realizacji projektˇw z UE" przyst▒pi│o do realizacji na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo│ecznej projektu "Mam Prawo" w ramach dzia│ania 5.4.2. Rozwˇj dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapita│ Ludzki. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzŕdem Miasta Opole Lubelskie.

Celem projektu "Mam prawo" jest zwiŕkszenie zakresu korzystania z porad prawnych i obywatelskich przez osoby, ktˇrych sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwala na skorzystanie z us│ug p│atnych. SieŠ punktˇw bezp│atnego poradnictwa utworzona w ramach projektu obejmie swoim zasiŕgiem mieszka˝cˇw oÂmiu powiatˇw, w ktˇrych do tej pory nie funkcjonowa│y tego typu placˇwki - s▒ to powiaty: kraÂnicki, pu│awski, bi│gorajski, janowski, rycki, krasnostawski, Âwidnicki i opolski. Realizacja poradnictwa planowana jest w okresie od maja 2011 r. do kwietnia 2014 r.

Podstawowymi zasadami funkcjonowania PPPiO s▒: rzetelnoŠ, poufnoŠ, bezstronnoŠ oraz aktualnoŠ , a tak┐e bezp│atnoŠ i powszechnoŠ dostŕpu mieszka˝cˇw powiatˇw objŕtych wsparciem do oferowanych porad i informacji.

W ramach Punktˇw uczestnik Projektu bŕdzie mˇg│ uzyskaŠ poradŕ prawn▒ w szczegˇlnoÂci w zakresie: prawa cywilnego w tym procedury cywilnej, prawa karnego w tym procedury karnej, prawa administracyjnego w tym procedury administracyjnej, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa ubezpiecze˝ spo│ecznych i pomocy spo│ecznej, prawa spˇ│dzielczego, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, przepisˇw dotycz▒cych osˇb bezrobotnych, niepe│nosprawnych.

Porady obywatelskie bŕd▒ udzielane w szczegˇlnoÂci w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, Âwiadcze˝ socjalnych, Âwiadcze˝ z ubezpieczenia spo│ecznego, zatrudnienia i bezrobocia, spadkowych. Natomiast informacje obejm▒ sprawy: imigracji/repatriacji, niepe│nosprawnoÂci, praw obywatelskich, pozbawienia wolnoÂci, spadkowych, konsumenckich, stosunkˇw miŕdzyludzkich, w│asnoÂci.

Zapewnienia bezp│atnego poradnictwa na terenie gminy, wp│ynie na podniesienie poziomu ÂwiadomoÂci prawnej i obywatelskiej mieszka˝cˇw, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposˇb rozwi▒zywaŠ swoje problemy. Niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim, umo┐liwia zaspokojenie najwa┐niejszych potrzeb spo│ecznych zwi▒zanych z dostŕpem do bezp│atnej pomocy prawnej.

Biuro mieÂcie siŕ w lokalu przy ul. KoÂciuszki 5/1

Czynne jest od poniedzia│ku do pi▒tku.

Črˇd│o: www.opolelubelskie.pl

´╗┐
valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2021 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

Strona powsta┼éa ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

Created by IMPERSIDE